De Visiegroep Buurtalen

Wie zijn wij?

De Visiegroep Buurtalen is een samenwerkingsverband van verschillende partners die zich inzetten voor buurtaalonderwijs: de secties Frans en Duits van Levende Talen, de lerarenopleiders Frans en Duits in het hbo, Platform Frans en de Vereniging van Germanisten aan Nederlandse Universiteiten. De visiegroep is in 2016 opgericht door vertegenwoordigers van docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs, het HBO en het universitair onderwijs. Aanhoudende, verontrustende signalen uit het onderwijs en de samenleving deden ons beseffen dat het de hoogste tijd was om een halt toe te roepen aan de afbraak van het onderwijs in de buurtalen Duits en Frans. Meer informatie over de verschillende partners in dit samenwerkingsverband vindt u door te klikken op de logo’s onderaan deze pagina.

Wat is ons doel?

Geef Duits en Frans de ruimte in het onderwijs!

Wij willen beleidsmakers in het onderwijs op alle niveaus en politici ervan doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans nog steeds is en zal blijven. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben de laatste tijd duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede band met onze buurlanden is. Wij constateren echter dat steeds minder leerlingen toegang hebben tot goed buurtaalonderwijs en roepen beleidsmakers en politici op om in actie te komen. Goed buurtaalonderwijs is immers belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en studenten en zodoende belangrijk voor de toekomst van Nederland.

Hoe gaan wij te werk?

Vanaf haar oprichting is de Visiegroep Buurtalen in gesprek gegaan met het ministerie van OCW, de Onderwijsraad en de Onderwijscoöperatie. Argumenten van algemeen belang en concrete aanbevelingen zijn steeds richtinggevend geweest in deze gesprekken. Deze argumenten en aanbevelingen zijn ook terug te vinden in het Manifest Buurtalen. U kunt na lezing van het manifest uw steun betuigen via deze website.

De Visiegroep Buurtalen neemt actief deel aan de discussie over curriculum.nu en heeft een bijdrage geleverd aan het Visiestuk Engels en de moderne vreemde talen. Dit document geeft het standpunt van de Vereniging Leraren in Levende Talen weer en zal als leidraad dienen voor het ontwikkelteam Engels en de moderne vreemde talen (mvt). Dit team zal bouwstenen ontwikkelen voor de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs en zal nieuwe kerndoelen en eindtermen formuleren. Wij zullen beleidsmakers en politici ervan overtuigen dat de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs versterkt dient te worden. Alleen zo kunnen we waarborgen dat Nederland ook in de toekomst nog een rol van betekenis zal kunnen spelen in Europa en in de wereld. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Sinds begin 2018 hebben ruim 8000 personen hun steun betuigd aan het Manifest Buurtalen, onder wie een groot aantal prominente ondertekenaars. Ook verschenen in de landelijke pers tientallen artikelen waaruit blijkt dat onze zorg over de toekomst van het onderwijs in de buurtalen breed gedragen wordt.

De Visiegroep Buurtalen heeft in meermalen feedback gegeven op de tussenproducten van de ontwikkelteams Engels/mvt en Burgerschap van curriculum.nu.

Eind mei 2018 organiseerde het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) samen met de Visiegroep Buurtalen een conferentie onder de titel Burgerschap in de buurtalen. Een verslag daarvan leest u hier.

In de hoop steun te krijgen vanuit Europese organisaties heeft de Sectie Frans van Levende Talen in juli 2018 een brief gestuurd aan de Europese Unie en het Franse ministerie. Eenzelfde brief zal door de collega’s Duits verzonden worden.

De Visiegroep Buurtalen heeft gevraagd om een gesprek met het ministerie van OCW zodat gesproken kan worden over de positie van de buurtalen in het nieuwe curriculum. Kopieën van dit verzoek zijn verzonden aan alle Franstalige en Duitstalige ambassades in Den Haag.

In januari 2020 heeft de Visiegroep een brief gestuurd aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer waarin zij adviezen geeft inzake het vervolg van de curriculumherziening.

In maart 2021 heeft de Visiegroep in een brief aan het ministerie van OCW haar zorgen uitgesproken over de plannen voor een nieuwe leerweg in het vmbo, waarin minder ruimte is voor de avo-vakken (waaronder Duits en Frans).

In maart 2022 heeft de Visiegroep in een brief aan het ministerie van OCW aandacht gevraagd voor het feit dat de curriculumcommissie volstrekt onvoldoende ontwerptijd heeft toebedeeld aan Frans en Duits en vraagt zij om een ambitieuzer plan voor de moderne vreemde talen.

In april 2023 reageerde de Visiegroep in een brief aan de beide ministers van OCW op de Sectorplannen voor het wo, die spreken van gezamenlijke bachelorprogramma's voor de universitaire opleidingen Frans en Duits. Zij pleit ervoor het probleem van de lage instroom in die opleidingen en het (daarmee samenhangende) docententekort bij de wortel aan te pakken, namelijk in het voortgezet onderwijs.

In oktober 2023 stuurde de Visiegroep een brief aan de leden van de Onderwijscommissie in de Tweede Kamer met een oproep om in de komende verkiezingscampagne op te komen voor het belang van het buurtalenonderwijs.