De Visiegroep Buurtalen

Wie zijn wij?

De Visiegroep Buurtalen is een samenwerkingsverband van verschillende partners die zich inzetten voor buurtaalonderwijs. De visiegroep is in 2016 opgericht door vertegenwoordigers van docenten Duits en Frans in het voortgezet onderwijs, het HBO en het universitair onderwijs. Aanhoudende, verontrustende signalen uit het onderwijs en de samenleving deden ons beseffen dat het de hoogste tijd was om een halt toe te roepen aan de afbraak van het onderwijs in de buurtalen Duits en Frans. Meer informatie over de verschillende partners in dit samenwerkingsverband vindt u door te klikken op de logo’s onderaan deze pagina.

Wat is ons doel?

Geef Duits en Frans de ruimte in het onderwijs!

Wij willen beleidsmakers in het onderwijs op alle niveaus en politici ervan doordringen hoe belangrijk goed onderwijs in de buurtalen Duits en Frans nog steeds is en zal blijven. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen hebben de laatste tijd duidelijk gemaakt hoe belangrijk een goede band met onze buurlanden is. Wij constateren echter dat steeds minder leerlingen toegang hebben tot goed buurtaalonderwijs en roepen beleidsmakers en politici op om in actie te komen. Goed buurtaalonderwijs is immers belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen en studenten en zodoende belangrijk voor de toekomst van Nederland.

Hoe willen wij dit doel bereiken?

Vanaf haar oprichting is de Visiegroep Buurtalen in gesprek gegaan met het ministerie van OCW, de Onderwijsraad en de Onderwijscoöperatie. Argumenten van algemeen belang en concrete aanbevelingen zijn steeds richtinggevend geweest in deze gesprekken. Deze argumenten en aanbevelingen zijn ook terug te vinden in het Manifest buurtalen. U kunt na lezing van het manifest uw steun betuigen via deze website.

De Visiegroep Buurtalen heeft in 2017 actief deel genomen aan de discussie over curriculum.nu en een bijdrage geleverd aan het Visiestuk Engels en de moderne vreemde talen. Dit document geeft het standpunt van de Vereniging Leraren in Levende Talen weer en zal als leidraad dienen voor het ontwikkelteam Engels en de moderne vreemde talen (mvt). Dit team zal bouwstenen ontwikkelen voor de herziening van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs en zal nieuwe kerndoelen en eindtermen formuleren. Wij zullen beleidsmakers en politici ervan overtuigen dat de positie van de buurtalen in het Nederlandse onderwijs versterkt dient te worden. Alleen zo kunnen we waarborgen dat Nederland ook in de toekomst nog een rol van betekenis zal kunnen spelen in Europa en in de wereld. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend.